Tepe Menü

Ana Menü

Alt Menüler Kategoriler

İçerik

HOŞGELDİNİZ , Toplam : 434 , Yorum : 202

<< İlk  << Geri  [1] / [2] İleri >> Son >>
 

HZ.Muhammed(s.a.v) Efendimiz

EMRAH@

Devamı >>

 

Kur\"an\"da adı geçen peygamberlerden biri. Yüce Allah tarafından, Kur\"an\"da: "Ey Zekeriyya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik" (Meryem, 19/7) ayeti ile haber verildiğine göre; Yahya (a.s.), Zekeriya (a.s)\"ın oğlu idi. Kendisine Yahya adı da, Allah tarafından verilmişti.

Devamı >>

 

Bir nebî veya velî olduğu ihtilâflı; ancak çoğunluğun tercihine göre hakim bir şahsiyet.

Kur\"ân-ı Kerîm\"de Lokman adı iki yerde geçer (Lokman, 31/12,13). Kelime, ayni zamanda Mekkî bir surenin adidir. Bu sûrenin nüzul sebebi Kureyşlilerin Lokman\"ı Hz. Peygamber (s.a.s)\"e sormalarıdır.

 

Devamı >>

 

Kur\"ân-ı Kerim\"de adı geçen israiloğulları peygamberlerinden biri.

Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)\"nın sekizinci oğludur.

Hz. Musa\"nın vefatından sonra, yine israiloğulları isyanın karanlığına daldılar. Azgınlık yaparak Hz. Musa\"nın Allah\"tan getirdiği akîdeyi terk etmeye başladılar. Cenâb-ı Allah, onların üzerlerine başka bir kabîleyi musallat etti.

Devamı >>

 

Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve peygamber olması kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet.

Kur\"ânı Kerîm\"de, Hızır (a.s.)\"in isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Kehf Sûresi\"nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul..." (18/65) diye sözü edilen şahsın Hızır (a.s.) olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir (bk. Buhârî, ilm 16, 44, Tefsîru\"l-Kur\"ân, Tefsîru Sûrati\"l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174).

Devamı >>

 

Kuran\"da adı geçen peygamberlerden. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Bu iki ülkede ayrı ayrı mücadelede bulundu. Bu iki toplumla yaptığı mücadelesi, çeşitli ayetlerde geçmektedir.

Devamı >>

 

Kurân\"da adı geçen peygamberlerden biri.

Ya\"kûb (a.s)\"in soyu, İshâk (a.s) vasıtasıyle İbrahim (a.s)\"a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)\"in ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s)\"in oğludur. Annesinin adı Refaka\"dir. Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur. Kardeşinin ardından doğduğu için ona Ya\"kûb denmiştir.

Devamı >>

 

Kur\"ân-ı Kerim\"de geçen peygamberlerden biri Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim\"in kardeşi Hârân\"ın oğludur. Lût (a.s), İbrahim (a.s) ile birlikte Harran\"dan Filistin\"e göç etti. Burada kıtlık baş gösterince Lût ve İbrahim (a.s.) beraberce Mısır\"a gittiler. Bir süre sonra Mısır kralının verdiği mal ve sürüleri yanlarına alarak birlikte tekrar Filistin\"e döndüler. Zamanla yerleştikleri bölge, sürülerini almaz oldu. Hz. Lût bunun üzerine, amcası İbrahim (a.s.)\"ın bölgesinden ayrılıp Sedom şehrine yerleşti. Daha sonra bu şehre peygamber olarak gönderildi. Sedomlular bozuk ahlâklı, kötü niyet insanlar idi. Yol keserler, yolcuların elinde avucunda ne varsa alırlardı.
Sedom halkı dünyada daha önce kimsenin yapmadığı sapık işleri, ahlaksızlıkları yapıyor, eşcinsel davranışlarda bulunuyor, azgınlıkta birbirleriyle yarış ediyorlardı. Hz. Lût, kavmini doğru yola davet ettiyse de aldırmadılar. Yaptıkları kötü işleri devam ettirdiler. Karısı da ona inanmayanlardandı.

Devamı >>

 

Sâlih Peygamber Semud kavmine gönderilen peygamber olup Nuh aleyhisselam ın oğullarından Sam\"ın neslinden olup Hz. Âdem\"in 19. kuşaktan torunudur. Âd kavmi helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen yere yerleşti. Semud\"un torunları Ad\"in helâk olduğu yere gidip yerleştiler. Reisleri de Cenda bin Amr isminde birisi idi. Zamanla bolluğa kavuşup Ad kavmi gibi azdılar. Taşlardan yaptıkları putlara taptılar. İşte bu diyarda Hz. Sâlih doğup büyüdü. Küçük yastan itibaren putlara tapmazdı, ve ileride kendisinin

Devamı >>

 

Hz. İdris, Hz. Şit aleyhisselamın torunlarından bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Asıl adı Ahnuh\" (Hanuh) dur. Kur\"an-ı Kerimde, çok kitap okuduğu için ona İdris lakabı verilmiştir. Ayrıca, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için « müselles bin ni\"me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmiştir. İdris aleyhisselam\"ın Babil veya Mısır\"da Münif\"de doğup yaşadığı rivayet edilmiştir. Babasının ismi Yerd\"dir. Annesinin ismi Berre veya Esvet\"tir. Kendisi Adem aleyhisselamın altıncı göbekten torunudur. Adem (a.s) kadar olan nesebi şöyledir: İdris (a.s) - Yerd - Mehlail - Kinan - Enus - Şit (a.s) - Adem (a.s). İdris aleyhisselamın pek çok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Metüselah\"dir, çünkü Resulullah efendimizin nuru İdris aleyhisselamdan sonra ona geçmiştir. Adem aleyhisselam\"in oğlu Kabil\"in evladindan olan bir topluma peygamber gönderilmiştir.

Devamı >>

 

Kur\"ân\"da adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Dâvud (a.s)\"a dayanmaktadır. Kur\"ân\"da anılan duâlarından (Meryem, 16/6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yâkub (a.s)\"a varmaktadır (el-Kurtubî, Ahkâmu\"l-Kur\"ân, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefâtihu\"l-Gayb, Mısır 1937, V, 769).

Devamı >>

 

Adı Kur\"ân\"da geçen peygamberlerden biri.

Soyu, Bünyamin vasitasiyla Ya\"kûb (a.s)\"a ve onun vasıtasıyla de İbrâhim (a.s)\"a dayanmaktadır. Bazı alimlerin naklettiğine göre, isa (a.s) annesinin adıyla İsa b. Meryem diye anıldığı gibi, Yûnus (a.s) da annesinin adıyla Yûnus b. Matta diye anılmaktadır. (ibn Sa\"d, Tabakatü\"l-Kübra, Beyrut 1957, I, 55). Buhârî\"nin verdiği bilgiye göre ise, bu görüş yanlıştır. Aslında Matta, Yûnus (a.s)\"in annesinin değil, babasının adıdır. Yani Yûnus (a.s), Yûnûs b. Matta diye anılınca, babasının adıyla anılmış olur (ez-Zebîdî, Sahihi Buhârî Muhtasari Tecridi Sarih Tercemesi ve serhî, trc: Kamil Miras, Ankara, 1971, IX, 152).

Devamı >>

 

Kur\"ân\"da adı geçen peygamberlerden biri.

Kur\"ân\"da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. şüphesiz onlar salih olanlardandı" (el-Enbiyâ, 21/85, 86).

Devamı >>

 

Hz. Harûn (a.s), israiloğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)\"in kardeşi. Hz. Yusuf\"un vefatından sonra Mısır\"da yaşayan israiloğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Mısır\"ın idaresi Kıbtilerin eline geçti. Kıbtîler ise yıldızlara ve putlara tapıyorlardı.

Kıbtîler, israiloğullarını hor görmeye başladılar. Onları ağır, zor işlerde kullandılar

Devamı >>

 

 
Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamber.

Eyyûb (a.s.)\"dan Kuran\"da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir (en-Nisâ, 4/163; el-En\"âm, 6/84; el-Enbiyâ, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat\"ta da "Eyyûb" adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb\"un kıssasına tahsis edilmiştir.

Devamı >>

Yan Bloklar

Footer